Wola Rasztowska

ul. Kościelna

Send to friend


 

Specifications

Numer oferty
9791328
Cena
1 950 000 PLN
Cena za m2
201,97 PLN
Dostępne od
2021-06-10
Powierzchnia działki
9 655 m2
Powierzchnia działki - jednostka
m2
Przeznaczenie działki
Przemysłowa
Ukształtowanie działki
Płaska
Kształt działki
Prostokąt
Prąd
Bezpośrednio na działce
Gaz
Nie
Ujęcie wody
Miejska w drodze
Rodzaj kanalizacji
Szambo - szczelne
Ogrodzenie
Siatka
Przeznaczenie działki w planie lub studium
Tereny produkcyjno-usługowe
Wysokość zabudowy
15
Procent możliwej zabudowy
60
Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego
Aktualne pozwolenie na budowę
Tak

Description of property

Działka przemysłowa pod budowę zakładu mechaniczno - blacharsko - lakierniczego z ważnym pozwoleniem na budowę oraz projektem architektonicznym

W naszej ofercie mamy działkę przemysłową położoną w Woli Rasztowskiej przy ul. Pamięci o powierzchni łącznej 9655m2 ujętej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klembów o przeznaczeniu jako tereny zabudowy usług uciążliwych składów magazynów. Szerokość działki: 39,60m, długość: 250 m.

Do działki został wykonany projekt budowlany wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę obejmujący budowę zakładu mechaniczno - blacharsko - lakierniczego, otwartego zbiornika na wody opadowe i p.poż. i szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.

Parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy: 1174,62m2;
- powierzchnia użytkowa: 2217,85m2;
w tym powierzchnia użytkowa - usługowa bez powierzchni magazynowych i technologicznych - 214,37m2
- powierzchnia całkowita: 2423,54m2;
- kubatura: 18 278,50m2.

Hala jednokondygnacyjna o wymiarach: 20,50x86,55m i wysokości 11,86m wraz z otwartym zbiornikiem p.poz. i szczelnymi zbiornikami na nieczystości płynne.

Wykonano badania geologiczne i wykonano 10 odwiertów. Działka ma dostęp do drogi publicznej, jest częściowo ogrodzona i przygotowana pod przyszłą inwestycję. Sam koszt projektu architektonicznego to 250 000 zł (obecnie już w tej cenie nikt nie zgodzi się go wykonać).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie zobowiązał się, że zapewni dostawę wody do działek 404/10 i 404/12 poprzez wybudowanie przyłącza wodociągowego, a dostarczona woda będzie posiadała ciśnienie od 0,1 do 0,4 Mpa.
PGE Dystrybucja S.A zobowiązała się przyłączyć Inwestora do IV grupy przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej 90kW. Skrzynka prądowa jest usytuowana przy działce.

Działka jest położona w odległości 1 200 metrów od węzła wjazdowego na drogę S8 w kierunku Warszawy znajdującego się w Emilianowie, do Urzędu Gminy w Klembowie jest 8 km, do najbliższej stacji PKP Krusze jest 5,7 km, do Wołomina 13,8 km, do Radzymina 9 km, do Warszawy 40 km.

Przeznaczenie w MPZP:
Rozdział 12.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów usług uciążliwych, składów i magazynów oznaczonych symbolem przeznaczenia P.
§54.
1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia P przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy usługowej, składowej i magazynowej.
2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej takiej jak: garaże, miejsca postojowe, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.
3. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P dopuszcza się wbudowane w budynki usługowe mieszkania, których powierzchnia użytkowa stanowi nie więcej niż 20 % powierzchni użytkowej całego budynku.
§55.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P zakazuje się:
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania i terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej nie wymagającej zainwestowania kubaturowego lub zagospodarowania w formie terenów zieleni towarzyszącej,
2) dystrybucji takich towarów jak gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne, za wyjątkiem gazu rozprowadzanego podziemną siecią gazową bezpośrednio do odbiorców,
3) lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej,
4) składowania jakichkolwiek odpadów.
§56.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P wydzielenie działki musi spełniające następujące warunki:
1) musi być zapewniony bezpośredni dostęp do wyznaczonej w planie drogi publicznej,
2) wyklucza się wydzielanie działek geodezyjnych pod drogi wewnętrzne,
3) szerokość frontu działki musi wynosić nie mniej niż 40 m,
4) musi być zapewniona możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,
5) minimalna powierzchnia wydzielanej działki musi być nie mniejsza niż 2 000 m2.
§57.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
2) adaptuje się istniejącą zabudowę z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z ustaleniami planu,
3) nie dopuszcza się aby budynek był usytuowany ścianą zewnętrzną bezpośrednio przy granicy działki,
4) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej,
b) główne połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego,
c) główne kalenice dachów powinny być równoległe.
5) główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek,
6) ustala się wykonywanie ogrodzeń o maksymalnej wysokości 1,8 m z zakazem realizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z wypełnieniem przęseł prefabrykatami betonowymi od strony dróg publicznych,
7) linia ogrodzeń nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy,
§58.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki:
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 2,0,
2) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m od istniejącego poziomu gruntu do kalenicy,
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce - 40 %,
4) ustalenia zawarte w ust. 3 nie dotyczą istniejącej zabudowy

Other information

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Map

Contact

Gata House

Phone:
22 400 03 70
E-mail:
biuro@gatahouse.pl

 I give my consent to the processing of my personal data by Gata House for purposes related to the activities of real estate agents. At the same time I confirm that I have been informed about the fact that I will have access to my personal data to be edited or deleted.

The administrator of personal data provided through this form is Gata House based in Warszawa (02-512) at ul. Puławska 24a lok.1. The data are given voluntarily and the processing takes place solely in order to answer routed through the form request. We inform you about the free right of access to data and nearly correct them in accordance with the Act of 29 August 1997. Protection of Personal Data (Journal of Laws 2014, item. 1182).